Onze algemene voorwaarden:

1. Toepasselijkheid
De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan Banketbakkerij Oorbeek. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant van Banketbakkerij Oorbeek te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.

2. Aanbiedingen en prijzen
Aanbiedingen door en prijzen van Banketbakkerij Oorbeek zijn vrijblijvend. Banketbakkerij Oorbeek accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. Banketbakkerij Oorbeek behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW en exclusief order- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3. Bestellingen
Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, post, fax, E-mail, Internet is de overeenkomst een feit. Banketbakkerij Oorbeek behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.

4. Bezorg- en administratiekosten
Voor bezorgen vragen wij een bijdrage in de kosten. De bestelling wordt tussen 9.00 en 11.00 uur bezorgd. Indien er een factuur verstuurd dient te worden, worden er administratiekosten berekend.

5. Leveringen
Banketbakkerij Oorbeek zal steeds streven naar snelle levering van het bestelde. Opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de onder punt 3 bedoelde overeenkomst te ontbinden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door Banketbakkerij Oorbeek ten behoeve van de levering ingeschakelde derden. De te leveren goederen kunnen enigszins afwijken van de voorbeelden in de fotoboeken en de webshop, hiervoor kan Banketbakkerij Oorbeek niet verantwoordelijk worden gesteld.


6. Betaling
De klant voldoet bij Banketbakkerij Oorbeek aan de verplichting, die ontstaat uit de onder punt 3 bedoelde overeenkomst, middels betaling via iDeal. In het geval dat Banketbakkerij Oorbeek een factuur stuurt, zal de betaling binnen de termijn van vijftien (15) kalenderdagen moeten plaatsvinden, zonder verrekening, korting en/of opschorting. Als datum van betaling geldt de datum van creditering van de bank- respectievelijk girorekening van Banketbakkerij Oorbeek.

7. Overdracht van risico en eigendom
Het risico van het geleverde gaat van Banketbakkerij Oorbeek over naar de klant, zodra de aflevering heeft plaatsgevonden. De eigendom gaat evenwel pas over, indien de klant aan al zijn onder punt 6, bedoelde verplichtingen heeft voldaan.

8. Klantgegevens
Indien de klant aan Banketbakkerij Oorbeek opgave doet van een adres is Banketbakkerij Oorbeek gerechtigd alle bestellingen aan dat adres te verzenden met behoud van alle rechten zoals bedoeld in punt 6. Klanten zijn verplicht adreswijzigingen schriftelijk te melden aan:

Banketbakkerij Oorbeek
Kasteellaan 19-21
3401AE IJsselstein
of per email: info@oorbeek.nl

9. Aansprakelijkheid
Banketbakkerij Oorbeek is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Banketbakkerij Oorbeek is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Banketbakkerij Oorbeek komen. Banketbakkerij Oorbeek draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Banketbakkerij Oorbeek eveneens geen verantwoordelijkheid. Banketbakkerij Oorbeek is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Banketbakkerij Oorbeek, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Banketbakkerij Oorbeek. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door Banketbakkerij Oorbeek uitgesloten.

10. Diversen
De klant van Banketbakkerij Oorbeek dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door Banketbakkerij Oorbeek geleverde producten, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Banketbakkerij Oorbeek garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrechten van derden. Ingeval van overmacht heeft Banketbakkerij Oorbeek het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de klant schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat Banketbakkerij Oorbeek gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt iedere tekortkoming verstaan, die niet aan Banketbakkerij Oorbeek kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

11. Rechten
Alle contacten en transacties met Banketbakkerij Oorbeek geschieden onder voorbehoud van alle rechten en aanspraken van Banketbakkerij Oorbeek. Niets uit uitgaven of publicaties van Banketbakkerij Oorbeek mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in digitale vorm, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Banketbakkerij Oorbeek.

12. Toepasselijk recht
Op alle rechtsbetrekkingen tussen Banketbakkerij Oorbeek en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

13. Klachten
De klant is gehouden de goederen direct na op- of aflevering te keuren. Klachten dienen op straffe van verval van alle rechten binnen een dag na het tijdstip van aflevering van goederen, schriftelijk – of per e-mail bij Banketbakkerij Oorbeek te worden ingediend, onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde goederen. Manco’s en bij aflevering zichtbare gebreken dienen echter binnen 6 uur na aflevering bij Banketbakkerij Oorbeek te worden gemeld, op straffe van verval van alle rechten daaruit voortvloeiende.

14. Spaaractie
Bij inlevering van 350 euro aan kassa bonnen van Banketbakkerij Oorbeek krijgt u een gratis hazelnoottaart voor 6 personen. Deze bonnen kunnen niet ingeleverd worden in weken waarin een feestdag valt. In de maand december kunnen de bonnen niet ingeleverd worden.

Banketbakkerij Oorbeek

Kasteellaan 19-21
3401AE IJsselstein
030 6875754
info@oorbeek.nl

Clinckhoeff 6
3402GB IJsselstein
030 6875754

Traaij 88 a
3972GR Driebergen
0343 512368

Hoog Zandveld 26-28
3434EE Nieuwegein
030 6049034

Dit zijn onze winkels

Kasteellaan 19-21
3401AE IJsselstein
T 030 6875754

Clinckhoeff 6
3402GB IJsselstein
T 030 6883990

Traaij 88 a
T 3972GR Driebergen
0343 512368

Hoog Zandveld 26-28
3434EE Nieuwegein
T 030 6049034

Banketbakkerij Oorbeek
info@bakkerijoorbeek.nl
KVK: 30037951 

Spaar voor een gratis Hazelnoottaart

U kunt bij ons sparen voor een gratis hazelnoottaart. Bij inlevering van € 300,00 aan onze kassa bonnen kunt u direct uw taartje meenemen! (zie onze voorwaarden)

Wij doen mee met Too Good to Go

Wij doen mee aan too good to go. Als u de app download kunt u voor 4,99 een pakket kopen met een waarde van 15 euro. Zo gooien we met zijn allen minder voedsel weg!

Copyright © Banketbakkerij Oorbeek | Made by JMM